KIC 2000、KIC Explorer、KIC X5三者之间有什么不同?

 

Q:KIC 2000、KIC Explorer、KIC X5三者之间有什么不同?

 

A:三者之间,在精度、解析度和保质期上略有不同,数据参见下表:

 

名称       精度          解析度        保质期    
KIC 2000 ±1.2℃ 0.1-0.3℃ 1年
KIC Explorer ±1.2℃ 0.1℃ 1年
KIC X5 ±0.5℃ 0.1℃ 2年

 

A:KIC X5增加了电路保护功能,可以无线下载炉温数据。

2013年9月9日 01:00
浏览量:0

关于我们